Saturday, 17 November 2012

Penghargaan

Terlebih dahulu saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak UPSI yang membuka peluang kepada saya untuk melanjutkan pelajaran di peringkat PPGPJJ.  Selain itu, ramai orang perseorangan yang perlu saya beri penghargaan kerana telah banyak membantu dari memberi bimbingan kepada persiapan tugasan ini,  antara mereka ialah pensyarah E-Learning , pensyarah luar kampus, rakan-rakan, ibubapa murid, murid-murid serta ahli keluarga.

      Setinggi penghargaan saya beri kepada semua pihak  yang banyak memberi bimbingan kepada saya supaya hasil tugasan ini dapat dijalankan dengan lancar.  Jasa kamu akan saya kenangi selama-lamanya.

No comments:

Post a Comment